Wie zijn we
Deze verklaring is van toepassing op alle door Rob van der Loos Ontwerper geleverde producten en diensten. Rob van der Loos Ontwerper, gevestigd te Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres
Rob van der Loos Ontwerper
Goudvinkstraat 124
7132 EA Lichtenvoorde
info@robvanderloos.nl
www.robvanderloos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rob van der Loos Ontwerper verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Rob van der Loos Ontwerper van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Rob van der Loos Ontwerper in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
– Voorletters en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
– Telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-mailadres

Verwerkt Rob van der Loos Ontwerper ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, Rob van der Loos Ontwerper verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Contactformulier
Uw contactinformatie gebruiken wij alleen om u terug te bellen of te mailen als antwoord op uw gestelde vraag.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rob van der Loos Ontwerper gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Rob van der Loos Ontwerper zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Rob van der Loos Ontwerper zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Rob van der Loos Ontwerper verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Rob van der Loos Ontwerper gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Rob van der Loos Ontwerper u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@robvanderloos.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@robvanderloos.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018